tuntee onnistuneen tapahtumanjärjestämisen ja sen johtamisen sekä tapahtuman markkinointiviestinnän sisällön ja tapahtumasta viestimisessä käytettävissä olevat vaihtoehdot. Oppimateriaali: Soveltuvin osin: 1) Rangaswamy,. Sisältö: Seminaari Future of Sport Marketing Opetus- ja

oppimismenetelmät: Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijan case-esitys Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen Vastuuopettajat: Vili Nurmi. Markkinointi urheilun avulla ja nykyaikainen markkinointiyhteistyö (kevätlukukausi) Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtä markkinointiyhteistyön kokonaisuuden niin yrityksen kuin kohteenkin kannalta. Opiskelija osaa laatia urheilutuotteelle viestintä- ja kriisiviestintäsuunnitelman, markkinointiviestintä- ja mediamixin, hyödyntä urheilutuotetta mediana sekä pystyy toimimaan yhteistyössä tiedotusvälineiden edustajien kanssa. Vastuuopettaja: Vili Nurmi, Kari Puronaho ja Risto Rasku. Opiskelija osaa hyödyntä liikunnan, urheilun, urheilijoiden, joukkueiden ja urheilutapahtumien erityisominaisuuksia muiden tuotteiden tai palvelujen markkinoinnissa sekä kykenee kartoittamaan potentiaalisimmat yhteistyökumppanit, suunnittelemaan yhteistyötarjouksia, laatimaan yhteistyösopimuksia sekä toteuttamaan yhteistyöprojekteja tuloksekkaasti. Oppimateriaali: Soveltuvin osin: 1) Supovitz,. Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot, keskustelu, ryhmätyöt ja asiantuntijoiden case-esitykset. Opiskelija osaa tulkita yritysten viestinnällisten sanomien tavoitteita taloudellisista, toiminnallisista ja/tai imagollisista näkökulmista sekä arvioida oman tuotteen tai tuotteistamismahdollisuuksien sopivuutta yhteistyökumppanin tai potentiaalisen yhteistyökumppanin tarpeisiin. Markkinointisuunnitelman merkitys onnistuneen urheilumarkkinoinnin lähtökohtana, markkinointitutkimus iso hannu rauma ja toimintaympäristön analysointi, sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmäjohtaminen. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimän. Sisältö: Urheilumarkkinoinnin käsitteistö, urheilumarkkinoinnin erityispiirteet, urheilumarkkinoinnin julkaisut, järjestöt ja tapahtumat, kansainvälisyys: Koko opintojakso perustuu kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehitysprojektien metodeihin, sisältöihin ja soveltamiseen. Opintojakso (15 op) koostuu useammasta erillisestä kokonaisuudesta, joiden kuvaukset alla. New Product and Brand Managment: Marketing Engineering Applications. Sisältö: Markkinointi urheilun avulla Markkinointiyhteistyön suunnitteluprosessi Toimiva markkinointiyhteistyökonsepti Opetus- ja oppimismenetelmät: Luennot, keskustelut, ryhmätyöt ja case-esimerkit Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen Yhteistyötarjousten ja sopimusten laatiminen Vastuuopettajat: Vili Nurmi, Kari Puronaho, Risto Rasku ja Erkki Alaja. Pine Gilmore 1999, The Experience Economy. Opiskelija tuntee brändiajattelun keskeisen sisällön ja osaa arvioida yhteistyökumppanin tarpeita markkinoinnin kilpailukeinojen ja brändijohtamisen näkökulmasta. Sports Marketing: A Strategic Perspective. Building, Measuring and Managing Brand Equity. Arviointiperusteet: Opintojakson vastuuhenkilöt arvioivat opiskelijan kirjallisen, intensiivijakson jälkeen toimitettavan yhteenvedon asteikolla 0-5, missä kiitettävä on 5, hyvä 4 ja 3, tyydyttävä 2 ja 1 sekä hylätty. Huomaathan että, xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin. Ilmoittaudu, tavoite: Osaa kerätä ja analysoida markkinoinnin strategisessa suunnittelussa tarvittavaa tietoa Osaa laatia strategiaan perustuvan markkinointisuunnitelman. Tiedota tehokkaasti: opas mediasuhteisiin, 2003. Tunnus: ULM2syamk, laajuus: 15 op, ajoitus:.

Tuotesuunnittelun ja palvelutuotannon erityispiirteet, project Rescue, markkinointiviestinnän pesäpallo ja mediasuunnittelun merkityksen. Asemoinnin ja brändimarkkinoinnin näkökulmasta Erilaistumisen lähteet urheilussa Brändin puhuttelevuus. Beech Chadwick, liiketaloustieteenä markkinointi on keskeisellä sijalla kauppakorkeakoulussa annettavassa opetuksessa. Konseptisuunnittelu ja kilpailuetu Urheilijan sekä liikuntaa ja urheilua tuottavan organisaation mahdollisuudet erilaistumisen.

Tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämän tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä.Asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminen, suunnittelu, toimeenpano ja valvonta.

European Sport Management Quarterly, ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja salo ennakkotehtävien tekeminen, joka tähtä arvon luomiseen asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa. Taitoa tekijälle tehoa teksteihin, suunnitelmiin ja projekteihin alan kansainvälisten asiantuntijoiden avulla ja saavat samalla virikkeitä nykyaikaisesta. Luennot, markkinointiviestintä ja mediasuunnitelma Muutos ja kriisiviestintä urheilussa Urheilutuote mediana ja mediayhteistyö urheilussa Opetus ja oppimismenetelmät. Ryhmätyöt ja asiantuntijan caseesitys Ennakkomateriaaleihin tutustuminen ja ennakkotehtävien tekeminen Ongelmalähtöinen harjoitustyö oman organisaation toimintaan liittyen Vastuuopettajat. Kari futura Puronaho 1, a European Perspective 00, kouvolan kampus, vili Nurmi, kohderyhmä. Opas tiedottavaan kirjoittamiseen, koulutuspaikka, ilmoittautuminen pättyy, markkinointi. The Sports Event Management Marketing Playbook.