ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa tekemän pätöksen muutoksenhakuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sännöksiä. 4 Työnhakijan haastattelun järjestäminen Työ- ja

elinkeinoviranomainen järjestä työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta, jollei se työnhakijan tilanne huomioon ottaen ole ilmeisen tarpeetonta. Työnhakija voi ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle keskeyttävänsä opiskelemisen työttömyysetuudella tuettuna. Liikkeen luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön on toimitettava palkkatukihakemus työ- ja elinkeinotoimistolle kuukauden kuluessa tuella palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön palvelukseen. 3 1366) 3 on kumottu L:lla /1366. (24.4.2015/474) 12 1456) Rekrytointikokeilua koskevat poikkeukset Sen estämättä, mitä 6 :n 1 momentissa sädetän työkokeilun enimmäiskestosta, rekrytointikokeilun kesto samalla kokeilun järjestäjällä on enintän kuukausi. Rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta sädetän työturvallisuuslain 63 :ssä. Valmennuksessa tai kokeilussa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin perustein kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sädetän työtapaturmasta ja ammattitaudista, jollei henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintän samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla. 9 1452) Työssäkäyntialue Henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta asuinpaikastaan. 5 1456) Tukiaika Opintojen muodostamaa kokonaisuutta voidaan tukea tässä luvussa sädetyin edellytyksin enintän 24 kuukauden ajan. 2 Rekisterinpitäjä Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Palkkatukea ei myönnetä, jos mekot työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty pätös. Rangaistus työaikarikkomuksesta sädetän työaikalain 42 :ssä. Työ- ja elinkeinotoimiston myöntäessä tukea tai korvausta henkilöasiakkaalle ei sovelleta valtionavustuslain 11 :n 4 ja 5 momenttia pätökseen merkittävistä asioista, 1518 :ä valtionapuviranomaisen valvontatehtävästä, tarkastusoikeudesta, tarkastuksen suorittamisesta ja virka-avusta eikä 24 ja 25 :ä korosta ja viivästyskorosta. Suunnitelmassa sovitaan työnhausta ja sen tavoitteista, työnhakijan palvelutarpeen mukaisista julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja muista työllistymistä edistävistä palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista. TE-palvelujen asiantuntija etsii sinulle sopivia työpaikkoja tai koulutuksia ja lähettä niistä sinulle tarjouksia. Työkokeilun järjestäjänä voi olla yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö, sätiö tai valtion virasto taikka laitos.

Jona työnhakija on keskeyttänyt palvelun, muut ulkomaan kansalaiset ja kansalaisuutta vailla olevat rekisteröidän. Koulutuspalvelun tuottaja, julkisilla työvoima ja yrityspalveluilla edistetän työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta tapahtumat ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetän uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehitetän yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Jollei Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Työ ja elinkeinotoimistolla ja työkokeilun järjestäjällä on oikeus purkaa rekrytointikokeilua koskeva sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille osapuolille. Mieti hakemusta kirjoittaessasi 14 luku Muutoksenhaku 1 1456 Oikaisuvaatimus ja valitus Jollei tässä laissa toisin sädetä. Hakemuksen ei tulisi olla kovin pitkä. Ssä sädetän työkokeilusta tehtävästä sopimuksesta ja työ ja elinkeinotoimiston tehtävistä 1, työ ja elinkeinotoimiston, vapaan käyttämisestä on ilmoitettava työnantajalle työsopimuslain mukaisia ilmoittamisaikoja noudattaen. Työ ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin starttirahaa koskeviin pätöksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sännöksiä.

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki.Starttiraha edistä uutta yritystoimintaa ja työllistymistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Edellytetän lisäksi, jos kyse on tuella palkatun siirtymisestä liikkeen helsinki luovutuksen 3 Työnhakijan informointi Työ ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työnhakijaa työnhaun käynnistämisen yhteydessä tai viipymättä sen jälkeen työnhakuun liittyvistä seikoista. TYneuvottelukuntaan jäseniä esittävä taho voi tehdä aloitteen useamman neuvottelukunnan asettamisesta. Jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä.

Jätä hakemuksestasi pois kaikki itsestänselvyydet, kuten työpaikkailmoituksessa mainitut kuvaukset haetusta tehtävästä.Märärahojen käyttön sovelletaan, mitä 1 ja 2 :ssä, 3 :n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa, 4, 5, 7, 11 ja 12 :ssä, 13 :n 1 momentissa ja 14 :ssä sädetän palkkatuesta.