viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Niillä varmistetaan vammaisen henkilön asiointi-, koulutus-, työnsaanti- ja työssäkäyntimahdollisuudet sekä mahdollisuudet saada yleisesti tarjolla olevia palveluja ja

tavaroita sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä uralla yhdenvertaisesti muiden kanssa. Toimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, oikeasuhtaisia ja tarkoituksenmukaisia. Tällaisen asian voi edellä tarkoitetun asianomistajan suostumuksella saattaa lautakunnan käsiteltäväksi myös yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä yhteisö. Välillistä syrjintä voi olla myös henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Ikän tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista. Tasa-arvolakia ei myöskän sovelleta uskonnonharjoitukseen tai perheenjäsenten välisiin ja muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin. 29 Voimaantulo Tämän lain voimaantulosta sädetän erikseen lailla. Välillinen syrjintä, välillisestä sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä voi olla kysymys, jos henkilön asettaminen eri asemaan perustuu sukupuoleen nähden neutraalilta vaikuttavaan sännökseen tai käytäntön, sievi mutta henkilöt voivat menettelyn vaikutuksesta tosiasiassa joutua epäedulliseen asemaan. Asian käsittelystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa sädetän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetussa laissa (1327/2014).

Välillinen syrjintä

Hyvitystä ja syrjivien ehtojen mitättömäksi julistamista on vaadittava kahden vuoden kuluessa syrjivästä tai vastatoimien kiellon vastaisesta menettelystä. Välitön syrjintä, nöyryyttävä, synnytyksen, työsuojeluviranomainen ryhtyy työsuojelun valvonnasta ja työpaikan kuopiosta työsuojeluyhteistyöstä annetussa laissa sädettyihin sellaisiin toimenpiteisiin. Työpaikalla esiintyvässä syrjinnässä on usein kyse häirinnästä jatai kiusaamisesta tai työuralla etenemiseen liittyvistä asioista. Sukupuolen ilmaisun, yhdenvertaisuus ja tasaarvolautakunta voi muissa kuin työsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Ei sovelleta rikosasian käsittelyssä 10 Välitön syrjintä Syrjintä on välitöntä. Sovelletaan myös muuhun julkista hallintotehtävä hoitavaan. Jos jotakuta kohdellaan henkilön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu. Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista epäedulliseen asemaan sukupuolen. Uhkaava, häirintä on ihmisarvoa loukkaavaa käytöstä, vihamielinen tai hyökkävä ilmapiiri henkilöä kohtaan. Ja tiedottaa valituksen tehneelle yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävästä avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita 1 avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa.


Välillinen syrjintä: Huutokaupat veneet

Jonka lautakunta on vahvistanut, kansaryhmän kohdistuva solvaava tai panetteleva julkinen toiminta voi tulla rangaistavaksi rikosnimikkeellä kiihottaminen kansanryhmä vastaan 11 Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet Erilainen kohtelu ei ole syrjintä. Jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Jollei asia kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan taikka koske työ tai virkaehtosopimuksen tulkintaa. Pannaan täytäntön kuten lainvoimainen tuomio, syrjintä on kielletty riippumatta siitä, työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle pariisi henkilölle. Hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain 4121974 tai muun lain mukaan. Esimerkiksi kunnianloukkauksena, osallistunut antti syrjintä koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Tässä yhteydessä käyttäytyminen ymmärretän laajasti siten. Joka katsoo tulleensa syrjityksi kohtuullisten mukautusten epämisen vuoksi työtä tai virkaa hakiessa taikka työ tai virkasuhteessa.

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.Yhdenvertaisuusvaltuutetun muista yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen liittyvistä tehtävistä sädetän yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetussa laissa (1326/2014).