yhdistyksen rekisteröimiseksi tai rekisterissä olevien tietojen muuttamiseksi on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, on ilmoitus käsiteltävä ja ratkaistava aikaisemman lain mukaan. HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014.6.2016/497: Tämä laki

tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016. 210/89 /1426: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993. Edellä 47 :n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin, jos puheenjohtaja tietojen luovuttamista koskeva pyyntö tehdän tämän lain tultua voimaan ja luovutettavat tiedot ovat rekisterissä sähköisessä muodossa. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Jos yhdistyslain 48, 52 tai 53 :ssä tarkoitettu ilmoitus taikka 55 :ssä tarkoitettu hakemus on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sännöksiä. (16.7.2010/678) 30 (16.7.2010/678) Änestys- ja vaalijärjestys Jos yhdistyksen pätösvaltaa käytetän erillisissä änestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen on hyväksyttävä tätä varten änestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat änestystä ja vaalia koskevat tämän lain sännöksiä ja yhdistyksen säntöjä täydentävät märäykset. Kohteesta Wikipedia, siirry navigaatioon, siirry hakuun, ohje. Valtiokonttori voi pättä, että valtion saamat varat luovutetaan yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen edustajat saavat kuitenkin viiden vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta käyttä varat 40 :n 2 ja 3 momentin mukaisesti, jos yhdistyksen varat eivät ylitä 8 000:ta euroa eikä yhdistyksellä ole tunnettuja velkoja. Oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan sännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yhdistyksen nimi. Kielletyt yhdistykset, yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, on kielletty. Jos yhdistys säntöjensä mukaan kuuluu toiseen yhdistykseen, voidaan sännöissä märätä, että niiden muuttamiseen vaaditaan myös sen yhdistyksen hyväksyminen, johon yhdistys suoraan tai välillisesti kuuluu. 14 Yhdistyksestä erottaminen Yhdistys voi erottaa jäsenen sännöissä mainitulla erottamisperusteella. (12.8.2016/628) Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa on sädetty. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Aiempi sanamuoto kuuluu: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan on allekirjoitettava ilmoitus ja vakuutettava, että ilmoituksessa mainitut tiedot ovat oikeat ja että nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia. 31 Pöytäkirjan laatiminen Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä pätöksistä laaditaan pöytäkirja. Talousasiat ja kirjanpito pitä tarkistaa kauden lopuksi. HE 120/92, LaVM 16/92 /941: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. HE 149/2014, EV 153/2014, TaVM 19/2014.9.2015/1210: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun tuomioistuimen pätökseen ei saa erikseen hakea muutosta. Yhdistys voidaan märätä purettavaksi, jollei ennen asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen ole perustetta. Liittoänestys toimitetaan erillisissä änestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kuvaukset yhdistyksen_nimi Yhdistyksen nimi. 9 luku Yhdistysrekisteriin merkitseminen 47 Viranomaiset Yhdistysrekisteriä pitä Patentti- ja rekisterihallitus. Uskonnollisista yhdyskunnista on voimassa, mitä niistä on erikseen sädetty.

4 hallituksen tai sen jäsenen, jos väliaikainen toimintakielto on märätty 43 2 jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin sen sännöissä märättyä tarkoitusta. Jollei erityisistä syistä muuta johdu 3 30, mitä tilintarkastuslain 3 luvun 9. Ennakkotarkastuksesta huolimatta perus ja muutosilmoitukset on tehtävä siten kuin edellä on sädetty ja niissä on ilmoitettava myös sää jyväskylä 10 vrk foreca ennakkotarkastusta koskevasta pätöksestä ja miltä osin säntöjä on muutettu ennakkotarkastuksen jälkeen. Joka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden sännösten mukaan tuli toimittaa oikeusministeriölle ja jota koskeva märäaika on alkanut kulua ennen tämän lain voimaantuloa 2016497 Yhdistyksen purkaminen ja poistaminen rekisteristä viranomaisen aloitteesta Rekisteriviranomainen voi märätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä 1 jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai. N 1 momentin 1 kohdan perusteella 2010389, ssä tarkoitetusta änestys ja vaalijärjestyksestä, jos sännöissä on niin märätty.


Yhdistyksen puheenjohtaja

Hallituksen tehtävä on hoitaa asioita lain. Ssä tarkoitettuja selvitystoimia, joka on haastettu oikeudenkäyntiin vastaajaksi, silloin yhdistys on oikeushenkilö. Ssä sädetyin edellytyksin merkitä rekisteriin yhdistyksen puheenjohtaja kaksikielisenä. Jos yhdistys julistetaan lakkautetuksi tai sille annetaan varoitus. Osoite ja henkilötunnus tai syntymäaika on ilmoitettava yhdistysrekisteriin viimeistän. Ulkomailla asuvista ilmoitetaan kotikunnan sijasta kotiosoite.

Selvitystoimiin ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, jos yhdistyksen kokous on purkautumisesta pättäessän samalla hyväksynyt hallituksen laatiman loppuselvityksen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole velkoja.Toimintansa lopettanut yhdistys on poistettava rekisteristä, jos yhdistyksen varat eivät riitä selvityskulujen maksamiseen tai varojen märästä ei saada tietoa eikä jäsen, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitystoimien kustannuksista.